Miasto i Gmina Błażowa położone są w odległości 25 km na południe od Rzeszowa, w centralnym obszarze Pogórza Dynowskiego na wysokości 230- 440 m n.p.m., wzdłuż dolin rzek Strug i Ryjak. W Gminie Błażowa występują zróżnicowane warunki glebowe i klimatyczne, przeważają gleby klasy IV. Na wierzchołkach i zboczach, w dolinach potoków występują gleby lepsze, nadające się do uprawy warzyw. Zbocza o większym nachyleniu wykorzystywane są pod uprawy zbóż i sadownictwo. Całość może stanowić bazę surowcowa dla przemysłu rolno spożywczego. W skład Gminy wchodzi miasto Błażowa i następujące wsie sołeckie: Białka, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka, Kąkolówka - Ujazdy, Lecka, Nowy Borek i Piątkowa. Gmina Błażowa posiada dobre połączenia drogowe z ważniejszymi ośrodkami województwa rzeszowskiego. Znaczącym rzemiosłem dla tego terenu było tkactwo. Oprócz tkactwa rozwijały się także inne rzemiosła: kowalstwo, krawiectwo, szewstwo, rymarstwo, garncarstwo, młynarstwo, stolarstwo, wyrób kapeluszy słomkowych i hafciarstwo. Nie odegrały one jednak takiej roli gospodarczej jak tkactwo. Głównym Źródłem utrzymania mieszkańców Błażowej od początków istnienia osady było rolnictwo. Pomimo upływu wieków i wielu przemian Gmina nie utraciła swego typowo rolniczego charakteru, z przeważającą prywatną własnością ziemi. Z uwagi na swoje położenie z dala od wielkich aglomeracji miejskich Gmina Błażowa jawi się dla mieszkańców dużych miast jako oaza ciszy i spokoju. Stopień uprzemysłowienia jest niewielki. Gminę zamieszkuje prawie 11 tysięcy osób.

Gmina Błażowa graniczy z gminami: od zachodu z Lubenią, od północy z Tyczynem, od wschodu z Hyżnem, a od południa z gminą Niebylec i byłym województwem przemyskim. 
Odległość siedziby gminy - miasta Błażowa: od Rzeszowa - 25 km, od Tyczyna - 16 km, od Dynowa (przez Piątkową) - 13 km. Pozostałe miejscowości wchodzące w skład gminy: Nowy Borek, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Kąkolówka, Lecka, Białka, Futoma, Piątkowa.
Dojazd z Rzeszowa: drogą krajową nr 878 przez Tyczyn do Borku Starego - skąd drogą powiatową nr 612 przez Nowy Borek i Błażową Dolną. 
Charakterystyka geograficzno - przyrodnicza: cały obszar gminy wchodzi w skład centralnej części Pogórza Dynowskiego i obejmuje zlewnię (dorzecze) rzeki Ryjak. Rzeźba terenu urozmaicona: rusztowy układ grzbietów w kierunku głównie SE-NW, których wysokość względna rośnie w kierunku południowym od 280 do 450 m. Silnie rozwinięty system dopływów Ryjaka - powyżej Błażowej: m.in. potoki, Piątkówka, Kąkolówka Futomka i inne bez nazwy.

Powierzchnia gminy: 11270 ha. - w tym:

- użytki rolne ogółem ok. 64% (grunty orne ok. 51,5%, użytki zielone 11,5%, sady ok. 10%) 
- lasy: 20% - główne masywy leśne przy południowej i zachodniej granicy gminy oraz przy wschodniej granicy w okolicy przysiółka Wilczak i przy granicy z gminą Hyżne.

DSC_2887.jpg